Το Navarino Quest είναι ένα κυνήγι θησαυρού βασισμένο πάνω σε ένα σενάριο σχετικό με την ναυτική ιστορία του όρμου του Ναυαρίνου. Η Explore Messinia αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την διοργάνωση ταξιδιών κινήτρων και την υλοποίηση ομαδικών και εταιρικών προγραμμάτων με σκοπό την γνωριμία, την σύσφιξη σχέσεων, την επιβράβευση και την ψυχαγωγία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι ότι υλοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον, μεταφέρουν την αίσθηση της περιπέτειας, βασίζονται σε πρωτότυπα σενάρια και εφαρμόζουν την μέθοδο της βιωματικής εκπαίδευσης όπου οι συμμετέχοντες επιστρατεύουν τις φυσικές και πνευματικές τους ικανότητες με στόχο την βελτίωση της απόδοσης στους στον εργασιακό τους χώρο.

Navarino Quest is a treasure hunt game based on a scenario related to the history of the Bay of Navarino. Explore Messinia organizes incentive trips and implements group and corporate programs with the purpose of acquaintance, tightening relations, rewarding and fun. The characteristics of our programs are that are implemented in the natural environment, have an essence of adventure, based on original scenarios and apply the method of experiential learning where participants employ their physical and mental capabilities in order to improve efficiency in the their work.